Connect with us

Aktualitet

Qeveria asiston pushtetin lokal për projektet e BE-së

Krijim lehtësirash në përfitimin e këtyre fondeve

Bashkitë, Prefekturat e Këshillat e qarqeve Lezhë e Kukës u thirrën në një takim në Lezhë nga Agjencia Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, e njohur edhe si State Agency for Strategic Programming and Aid Coordination, (SASPAC), me qëllim diskutimin e problematikave të hasura gjatë zbatimit të projekteve me fonde IPA, si dhe mundësive për të përfituar nga programet e reja IPA III.

Drejtori i pergjithshem i SASPAC, zoti Ilir Beqja prezantoi tre mekanizma lehtesues financiar qe prej me se dy dekadash vështirësonin implementimin e projekteve të mbështetjes financiare nga programet kombëtare, ndërkufitare, rajonale apo çdo formë tjetër të asistencës financiare të BE-së

Çfarë ndryshon në vazhdimsi?

Për sa më sipër për çdo aplikues partner apo lider në një projekt/ pushtet vendor/ rajonal, ojf apo ente të tjera jo fitimprurëse tashmë për ta vijnë 4 super lajme:

Rimbursimi 100% i TVSH nga buxheti i SASPAC/buxheti i shtetit

15 % i domosdoshëm për bashkëfinancim do të mbulohet nga SASPAC/buxheti i shtetit

Parafinancimi për fillimin e projektit mund të jepet fillimisht nga SASPAC për të mos krijuar vonesa.

Asistence nga ekspertet më të mirë në shqipëri të çdo fushe për shkrim projektesh të financuar gjithashtu nga buxheti i qeverise shqiptare.

 

Për ata që kanë zbatuar projekte e dinë mirë se çfare suporti e lehtësirash krijohen por edhe mundësi në rritje për thithje te projekteve sidomos për IPA III por edhe për ato projekte që janë në vazhdim dhe për çdo lloj donacioni.

IPA është një instrument financiar i BE-së që ka për synim të ndihmojë vendet që janë në procesin e anëtarësimit në BE, dhe që është krijuar në vitin 2007.

 

IPA III për periudhën 2021-2027 është fokusuar në prioritetet e procesit të zgjerimit të BE-së. Sipas IPA III, programimi i asistencës së BE-së është programuar sipas pesë dritareve tematike,por përveç këtyre janë integruar dhe rrjedhimisht zbatohen në kuadrin e tyre dhe një sërë temash ndërsektoriale, të tilla si ndryshimet klimatike, mbrojtja e mjedisit, shoqëria civile, barazia gjinore si dhe qasja e bazuar .

Tashmë falë këtyre faciliteteve që do të mbulohen nga qeveria besojmë fort që do të kemi rritje të pjesemarrjes ne çdo thirrje por edhe më shumë projekte konkurruese.

Rimbursimi 100% i TVSH nga buxheti i SASPAC/buxheti i shtetit

15 % i domosdoshëm për bashkëfinancim do të mbulohet nga SASPAC/buxheti i shtetit.

Parafinancimi për fillimin e projektit mund të jepet fillimisht nga SASPAC për të mos krijuar vonesa.

Asistence nga ekspertet më të mirë në shqipëri të çdo fushe për shkrim projektesh të financuar gjithashtu nga buxheti i qeverise shqiptare.

 

Për ata që kanë zbatuar projekte e dinë mirë se çfare suporti e lehtësirash krijohen por edhe mundësi në rritje për thithje te projekteve sidomos për IPA III por edhe për ato projekte që janë në vazhdim dhe për çdo lloj donacioni.

 

IPA është një instrument financiar i BE-së që ka për synim të ndihmojë vendet që janë në procesin e anëtarësimit në BE, dhe që është krijuar në vitin 2007.

IPA III për periudhën 2021-2027 është fokusuar në prioritetet e procesit të zgjerimit të BE-së. Sipas IPA III, programimi i asistencës së BE-së është programuar sipas pesë dritareve tematike,por përveç këtyre janë integruar dhe rrjedhimisht zbatohen në kuadrin e tyre dhe një sërë temash ndërsektoriale, të tilla si ndryshimet klimatike, mbrojtja e mjedisit, shoqëria civile, barazia gjinore si dhe qasja e bazuar .

Tashmë falë këtyre faciliteteve që do të mbulohen nga qeveria besojmë fort që do të kemi rritje të pjesemarrjes ne çdo thirrje por edhe më shumë projekte konkurruese.

More in Aktualitet